In Den Haag is kleine criminaliteit door veelplegers met meer dan 30 procent afgenomen. Ook zien we een afname van recidive met ruim 60 procent bij veelplegers met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen. Het succes berust op drie peilers:

  • De regie functie voor de bestuursdienst Gemeente Den Haag:
    Den Haag neemt zelf de regie ter hand en stuurt op basis van prestatieafspraken de samenwerkende partijen aan. Een belangrijk element daarin is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, justitie en ggz reclassering voor het oplossen van knelpunten rond veelplegers. Niet naar elkaar wijzen maar met elkaar zaken oplossen.

  • Zorg waar mogelijk; straf als het niet anders kan:
    bij vrijwel alle veelplegers is er sprake van chronische verslavings- en/ of psychiatrische problematiek, dit zijn belangrijke criminogene factoren. Met behandeling en langdurige begeleiding is die problematiek beheersbaar te maken en te houden. Een dergelijke persoonsgebonden aanpak resulteert meestal in een forse daling in criminaliteit.

  • Een op het individu en zijn omgeving afgestemde integrale aanpak gericht op het terugdringen van recidive:
    kortom een veelpleger aanpak op maat, waarbij repressie en zorg optimaal op elkaar zijn afgestemd. Maar waarbij naast de verslavings- en psychiatrische problematiek ook oog is voor sociaal maatschappelijke problemen als schulden en huisvesting.

 

Verder >

Aanpak veelplegers Den Haag succesvol

GGZ Reclassering heeft met het Openbaar Ministerie, politie en gemeente  Den Haag de afgelopen jaren  invulling gegeven aan de Haagse Veelpleger Aanpak. Zowel onderzoek als criminaliteitscijfers laten uitzonderlijk goede resultaten zien.
veelplegers 3.jpg