Materieel Juridische Dienstverlening

Een dreigende uitzetting, hoog oplopende schulden, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan een geslaagde behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vaak in de weg.

Schuldhulpverlening

De Materieel Juridische Dienstverlening is een afdeling van Palier die gespecialiseerd is in materiele problematiek. Heel vaak zijn dit financiële problemen. Bij de MJD werken professionele mensen: maatschappelijk werkers en sociaal juridisch dienstverleners. De MJD doet geen schuldhulpverlening zoals de gemeentelijke schuldhulpverlende instanties.

Hieronder staat beschreven wat schuldhulpverlening inhoudt voor natuurlijke personen. Zakelijke schulden worden niet door de MJD begeleid en dus ook niet uitgelegd.

Schuldhulpverlening is het ondersteunen bij het vinden van een oplossing gericht op de aflossing van schulden en aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan.

Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke schuldhulpverleningstraject en het wettelijke schuldhulpverleningstraject.

Minnelijke traject

Het minnelijke traject bestaat uit een schuldbemiddeling of schuldsanering
Indien u een inkomen heeft dat binnen het schuldhulpverleningstraject kan veranderen, zal de gemeentelijke schuldhulpverlening namens u een schuldbemiddelingstraject proberen op te starten. Er wordt gekeken wat op dat moment uw afloscapaciteit is en aan de hand hiervan worden namens u voorstellen aan de schuldeisers gedaan over 36 maanden tegen finale kwijting. Na akkoord gaat u 12 maanden lang het afgesproken bedrag aan de schuldhulpverlenende instantie overmaken. Na 12 maanden wordt dit doorbetaald aan de schuldeiser en er wordt opnieuw een berekening gemaakt aan de hand van uw inkomsten. Na 24 maanden wordt opnieuw u inkomen bekeken en de afloscapaciteit berekend. Na 36 maanden wordt het restantbedrag van de schulden kwijtgescholden.

Bij een schuldsanering wordt ervan uitgegaan dat uw inkomen gedurende het traject van 36 maanden niet meer verandert (zoals bijvoorbeeld bij een WAJONG of AOW). Het totale bedrag dat u over deze periode aflost wordt dan als een saneringskrediet door de gemeente (GKB) in één keer aan de schuldeisers uitbetaald en u betaalt dit in 3 jaar aan de gemeente af. Ook hier wordt het restant van de schulden na een succesvol traject kwijtgescholden.

Wettelijke schuldhulpverleningstraject

Het wettelijke traject bestaat uit een persoonlijk faillissement en/of een Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP). Iedereen kan een persoonlijk faillissement aanvragen wanneer men de schulden niet meer kan betalen. De rechter kan een periode uitspreken waarin de schuldeisers de schulden niet kunnen opeisen, en een curator namens schuldenaar orde op zaken kan stellen.  Als blijkt dat er financieel niets te halen valt, wordt het faillissement opgeheven en zullen de schuldeisers de vorderingen weer opeisen.

Een WSNP kan pas worden aangevraagd indien een minnelijk traject is mislukt, bv. door een fraudevordering of het niet akkoord gaan door 2 of meer schuldeisers met de betalingsvoorstellen. De gemeente kan dan namens u een verzoek indienen voor een WSNP. Indien u wordt toegelaten tot de WSNP zal via de rechter een WSNP bewindvoerder aan u worden toegewezen die zal bekijken wel zaken van waarde kunnen worden verkocht om de financiële aflossing zo groot mogelijk te maken.
Het voordeel van een WSNP is dat u aan het einde van de termijn helemaal schuldenvrij bent ("Schone Lei"). Als binnen de termijn van 36 of 50 maanden niet alle schulden zijn afgelost worden de resterende schulden kwijtgescholden.

Dwangakkoord

Het gebeurt vaak dat één of twee (vaak grote) schuldeisers niet akkoord gaan met de minnelijke regeling, en de rest van de schuldeisers wel. In beginsel gaat de minnelijke regeling dan niet door. Het is in dat geval mogelijk om aan de Rechtbank te vragen om deze schuldeisers te dwingen mee te doen met de minnelijke regeling. Dit heet het ‘dwangakkoord'. Dit verzoek wordt tegelijk gedaan met het verzoek tot toelating tot de WSNP. Wanneer de Rechtbank beslist dat de schuldeiser mag weigeren om mee te werken aan de minnelijke regeling, dan beslist de Rechtbank of u wordt toegelaten tot de WSNP.

De voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot Wsnp zijn:

 • U kunt uw schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden);
 • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw' geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag;
 • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en hiervoor wordt een verklaring afgegeven dat dit traject mislukt is;
 • U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
 • U zult de verplichtingen nakomen van de Wsnp en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Wat doet de MJD voor en samen met u?

 • Stabiliseren van de financiën door het ondersteunen bij bv., aanvraag uitkering of toeslagen
 • Inventariseren van de schulden
 • Stabiliseren van de schulden door het aanschrijven van schuldeisers voor uitstel van betaling of het afspreken van een tijdelijke betalingsregeling
 • Begeleiden naar instanties, zoals de Sociale Dienst of rechtbank
 • Samen met u toewerken naar inzicht in de financiële situatie en leren hoe de financiën te beheren
 • Een luisterend oor bieden en samen met u zoeken naar de beste oplossingen voor een betere toekomst
 • Het niet zo snel opgeven. Het kan gebeuren dat door een detentieperiode of opname betalingsregelingen tijdelijk niet nagekomen kunnen worden. Wij proberen dan voor u de deurwaarder akkoord te laten gaan met het opnieuw opstarten van de bestande regeling, zonder verdere consequenties.
 • Bent u om bepaalde redenen uitgeschreven bij de MJD dan staan wij er meestal voor open u opnieuw in te schrijven. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn.
 • Mocht door welke oorzaak dan ook een schuldhulpverleningstraject niet (meer) mogelijk zijn, dan zal de MJD namens u proberen alsnog een schuldhulpverleningstraject op te starten. Als dit mogelijk is proberen wij een betalingsregeling in 36 maanden tegen finale kwijting af te spreken/. Als dit niet kan dan doen wij een voorstel voor het hele bedrag binnen uw financiële mogelijkheden.
 • Hulp vanuit de MJD is vrijwillig, echter niet vrijblijvend. Ook wij moeten eisen stellen aan u om uiteindelijk uit de schulden te komen. Dezelfde eisen die de maatschappij ook aan u stelt. Niet altijd even makkelijk maar wel noodzakelijk voor een schuldenvrije toekomst!