Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Behandeling binnen de gesloten afdeling van het Centrum Intensieve Behandeling

Op de gesloten afdeling van het CIB krijgt iedere patiënt een eigen behandelaar en twee persoonlijk begeleiders. Deze drie personen zijn de belangrijkste gesprekspartners die samen met de patiënt de behandeling vormgeven. De behandelaar bespreekt met de patiënt de doelen van de behandeling. Deze doelen worden opgenomen in het behandelplan. Met de persoonlijk begeleiders maakt de patiënt afspraken over de praktische uitvoering van de behandeling. Deze afspraken worden opgenomen in een verpleegplan.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Eens in de zes tot acht weken vindt een behandelevaluatie plaats. Het individuele behandelplan en de behandelafspraken worden hierbij geëvalueerd. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode, en er wordt bepaald of de behandeling wordt voortgezet of beëindigd. Bij de behandelevaluatie wordt de patiënt en zijn of haar verwijzer uitgenodigd. Hiernaast zijn leden uit het multidisciplinaire team aanwezig, waaronder de behandelaar van de patiënt en een of twee leden van het verpleegkundig team (bij voorkeur de persoonlijk begeleiders).

Wat zijn de speerpunten van de afdeling?

Op de afdeling werken we vanuit drie speerpunten, te weten veiligheid, structuur en samenwerking. Deze punten vormen de basis voor de behandeling en de verpleegkundige begeleiding binnen CIB-gesloten.

Welke therapieën zijn er?

Binnen CIB-gesloten zijn twee therapieprogramma's. Afhankelijk van de persoonlijke situatie volgt een patiënt een van deze programma's. Er zijn groepsgesprekken, activiteitenbegeleiding, sport en bewegen en vaktherapie (beeldend, drama, muziektherapie en psychomotore therapie).

Bovenstaande therapieprogramma's kunnen eventueel worden aangevuld met individuele non-verbale therapie, activiteitenbegeleiding of sport en bewegen.