Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Behandeling binnen klinische groepstherapie van het Centrum Intensieve Behandeling

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB krijgt iedere patiënt een eigen behandelaar. De behandelaar bespreekt met de patiënt de doelen van de behandeling. Deze doelen worden opgenomen in het behandelplan.

Hiernaast geldt op de afdeling een intensief groepstherapieprogramma, bestaande uit gespreksgroepen, activiteitenbegeleiding, sport en bewegen en vaktherapieën (beeldend, drama, muziektherapie en psychomotore therapie). Dit programma is, na een korte periode van wennen, voor iedere patiënt verplicht.

De groep bestaat uit maximaal tien patiënten.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Eens in de zes tot acht weken vindt een behandelevaluatie plaats. Het individuele behandelplan en de behandelafspraken worden hierbij geëvalueerd. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode, en er wordt bepaald of de behandeling wordt voortgezet of beëindigd. Bij de behandelevaluatie zijn de patiënt zelf, zijn of haar groepsgenoten en leden van het multidisciplinaire team aanwezig.

Welke therapieën zijn er?

Binnen CIB klinische groepstherapie geldt een intensief groepstherapieprogramma, dat voor elke patiënt verplicht is. Bij opname ontvangen patiënten het programma. Hierin zijn onder andere opgenomen: gespreksgroep, activiteitenbegeleiding, sport en bewegen, beeldende therapie, dramatherapie, psychomotorische therapie en diverse modules.

Gespreksgroep
Een ongestructureerde groepspsychotherapie, waarin onder begeleiding van twee psychotherapeuten de patiënten thema's kunnen inbrengen en bespreken.

Dramatherapie
De kern van dramatherapie is de ‘handeling'. De handeling die wordt aangezet vanuit wensen en motieven. De mens doet ervaringen op door te handelen en de opgedane ervaringen zetten weer aan tot handelen.
Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij spelsituaties geënsceneerd kunnen worden en ervaringen opgedaan kunnen worden die psychische en psychosociale processen beïnvloeden. Binnen dramatherapie wordt er gewerkt met middelen zoals ‘doen alsof' en gebruik maken van de fantasie, attributen en tableaux vivant. Interactiepatronen, rollen en lichaamshouding zijn onderwerpen die regelmatig aan bod kunnen komen in de therapiegroep.

Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (pmt) is een therapievorm waarbij middels bewegen en beleving van het lichaam invloed wordt uitgeoefend op psychische klachten. Binnen de pmt wordt door middel van oefeningen, gericht op bewegingsgedrag en lichaamservaring, gedachten, gevoelens en gedrag rondom bepaalde thema's uitgewerkt.

Beeldende therapie
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie (verandering, ontwikkeling of acceptatie), waarbij beeldende middelen de basis vormen van het therapeutisch werken, zoals schildertechnieken, klei, stof of metaalbewerking. Problemen worden ervaren en zichtbaar tijdens het werkproces en in het concrete eindresultaat. Beide worden ingezet om te komen tot uiten en beleven van bewuste of onbewuste gedachten en gevoelens. Noodzakelijk is de vertaalslag tussen woord en beeld, het (opnieuw) betekenis verlenen aan opgedane ervaringen en leggen van verbanden tussen therapie-ervaringen en het dagelijks leven.

Activiteitenbegeleiding
Activiteitenbegeleiding wordt gezien als een ontspanningstherapie, waarbij ook gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen. Het uitvoeren van een activiteit vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid en stimuleert de creativiteit. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve materialen. Er zijn veel technieken mogelijk en er zijn veel materialen en hulpmiddelen aanwezig om aan de meest uiteenlopende creatieve vragen te voldoen. U kunt denken aan schilderen, mozaïeken, glas schilderen, handwerken, speksteen bewerken en kaarten maken.

Modules
Wisselend aanbod van verschillende modules, zoals psycho-educatie, schemagroep, omgaan met boosheid, omgaan met zelfbeschadiging en maatschappijgroep.