Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Werkwijze van het Forensisch ACT Jeugdteam

Het forensisch ACT Jeugdteam kenmerkt zich door door de actieve houding van het team. We doen er alles aan om de jongere te helpen beter te functioneren in de maatschappij. We schromen niet om daarbij de jongere op te zoeken of instanties danwel de jongere zelf achter de broek aan te zitten.

De werkzame ingrediënten van het Forensisch ACT Jeugdteam

 1. ACT wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep: jongeren met psychiatrische stoornissen (veelal zorgmijdende jongeren met veel opnames), al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek (dubbele diagnose).
 2. Het ACT team bestaat uit meerdere disciplines: (specialistisch) verpleegkundige, SPV, psychiater, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige, woonbegeleider, trajectbegeleider, maatschappelijk werker, systeemwerker.
 3. De ACT-teamleden hebben een gezamenlijke caseload.
 4. De hulpverlener-cliëntratio is laag (ongeveer 1:10).
 5. Het ACT team voert verschillende soorten behandeling en begeleiding zelfstandig en flexibel uit: psychiatrische diagnostiek en behandeling/verslavingszorg/ trajectbegeleiding/woonbegeleiding/rehabilitatie/praktische hulp (dagelijkse verzorging, het beheren van geld). Deze verrichtingen worden niet uitbesteed.
 6. De hulpverlening vindt plaats daar waar de cliënt zich bevindt (op straat/in dak-en thuislozencentra / bij jongere thuis).
 7. Er is geen limiet aan de tijdsduur van de hulpverlening en het aantal contacten.
 8. Het ACT team zoekt jongeren actief op.
 9. Het team kan de jongere zonodig meermalen per dag zien en ook 's avonds en in het weekend kan er telefonisch contact gelegd worden.

Het traject

Stap 1. Aanmelding en intake

 • Jongeren worden aangemeld via de website, IFZO (systeem van justitie) of e-mail .
 • De intake vind plaats binnen twee weken na de aanmelding.
 • Uiteraard starten we zo snel mogelijk met de contacten met de jongere.

Stap 2. Psychiatrisch onderzoek

 • Psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd door psychiater en intaker binnen 4 weken na aanmelding.

Stap 4. Adviesgesprek

 • Het adviesgesprek wordt uitgevoerd door intaker binnen 6 weken na aanmelding Tijdens adviesgesprek wordt met de jongere de resultaten uit de intake en het voorlopig behandelplan besproken. Ook wordt tijdens het adviesgesprek duidelijk voor welke zorg de jongere komt.

Stap 5. Behandeling in fasen

Tijdens het adviesgesprek wordt er een behandeladvies gegeven, dit wordt met jongere, en eventueel betrokken instanties besproken aan de hand van een concept behandelplan. Indien de jongere akkoord is wordt een definitief behandelplan opgesteld. Hierin worden expliciet de behandeldoelen vastgelegd en de methode waarmee gewerkt gaat worden. Er word gewerkt met een zevental vaste items als psychiatrie, wonen, werken, leren, sociale relatie, financiën, vrije tijd, somatiek. Het soort behandeling wordt verricht door de behandelaar die hiertoe bevoegd is. Tevens wordt er getracht om in de eerste maand te starten met het maken van een signalerings/delictpreventieplan. Ook wordt na het vaststellen van het behandelplan de HONOS afgenomen. En er wordt een crisisregeling getroffen zodat het duidelijk is wat te doen bij terugval.

De behandeling verloopt in vijf fasen, waarvan de eerste gericht zijn op het onder controle krijgen van de problemen. Verderop gaat het meer om het bereiken van de doelen die de jongere zich stelt op de diverse leefgebieden zoals wonen, leren en werken.