Top Referent Trauma Centrum Palier

TRTC Palier is gespecialiseerd in het poliklinisch behandelen van mensen met psychische klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering. Veel voorkomende klachten hierbij zijn posttraumatische stressklachten, dissociatieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Behandeling binnen het Top Referent Trauma Centrum Palier

Voorafgaand aan eventuele behandeling bij TRTC Palier wordt een diagnostisch traject gevolgd. Met behulp van vragenlijsten en interviews wordt een inschatting gemaakt van de aard en ernst van de klachten. Het uitgebreide traject wordt meestal binnen drie maanden afgerond met een verslag en een behandeladvies. Het behandelaanbod van TRTC Palier is conform de landelijke afspraken en Best Clinical Practise van de samenwerkende TRTC's binnen Nederland.

Binnen TRTC Palier wordt gewerkt met een fasegerichte behandeling:

Fase 1: stabiliseren van de klachten en verminderen van symptomen
Fase 2: verwerken van de trauma's
Fase 3: rouw / integratie en resocialisatie

Op basis van het diagnostisch traject wordt bepaald in welke fase de behandeling kan starten.

Binnen TRTC Palier ligt de nadruk op individuele behandeling. Deze kan eventueel worden aangevuld met groepsmodules, systeemtherapie (partnerrelatie gesprekken of gezinsgesprekken), vaktherapie (beeldend, drama en psychomotore therapie), activiteitenbegeleiding of sport en bewegen. Ook krijgen alle patiënten jaarlijks een psychiatrisch onderzoek.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Eens in de zes maanden vindt een behandelevaluatie plaats. Het individuele behandelplan en de behandelafspraken worden hierbij geëvalueerd. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode, en er wordt bepaald of de behandeling wordt voortgezet of beëindigd. Hiernaast wordt bij de evaluatie van de behandeling gebruik gemaakt van vragenlijsten om de voortgang van de behandeling inzichtelijk te maken.

Hoe ziet het complete behandelaanbod er uit?

 • Weekdoelengroep
 • Huiskamergroep
 • Module Oriënteren
 • Module Omgaan met zelfbeschadiging
 • E-health module Omgaan met zelfbeschadiging (via internet)
 • Psychodiagnostiek
 • Psychiatrisch onderzoek eenmaal per jaar
 • Maatschappelijk werk
 • Systeemtherapie en partnerrelatietherapie
 • Vaktherapieën (drama, beeldend en psychomotore therapie)
 • Psychotherapie
 • EMDR (traumaverwerkingstechniek)
 • Begeleiding en zorgcoördinatie
 • Medicamenteuze behandeling
 • Sport en bewegen
 • Activiteitenbegeleiding
 • Consultatie en second opinion