Geldzorgen

Wij zien dat mensen die behandeld worden in de psychiatrie of verslavingszorg vaak kampen met geldzorgen, schulden of andere materiële problemen. Deze kunnen uw behandeling flink hinderen.

Boetes en detentie

Wanneer u uw boetes niet kunt betalen en u heeft begeleiding van de MJD van Palier, dan kunt u samen met uw contactpersoon nagaan of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Hiervoor dient u namelijk een aantal voorwaarden te voldoen.

Ontnemingsmaatregel

Wanneer de rechter van mening is dat u inkomsten heeft gehad uit het plegen van bijvoorbeeld fraude (een strafbaar feit), dan kunnen deze inkomsten u worden ontnomen. De rechter kan dan bijvoorbeeld naast een gevangenisstraf ook een ontnemingsmaatregel opleggen. In die maatregel wordt bepaald hoeveel u terug moet betalen. Er kan u een vervangende hechtenis worden opgelegd als stok achter de deur om tot betalen over te gaan. Het opleggen van de vervangende hechtenis wordt niet in mindering gebracht op de hoogte van de maatregel.

Schadevergoedingsmaatregel

Wanneer een dader van een strafbaar feit schade aan een ander heeft toegebracht, dan kan de rechter hem veroordelen tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregel aan het slachtoffer. Het CJIB int dit bedrag en zorgt ervoor dat het op de rekening van het slachtoffer wordt gestort. Wanneer u de hoogte van deze maatregel niet betaalt, wordt er een deurwaarder ingeschakeld door het CJIB. Lukt het de deurwaarder niet om het bedrag te incasseren, dan kan het CJIB een arrestatiebevel laten uitvaardigen. Dit betekent dat de politie de opdracht krijgt u op te sporen en aan te houden. Deze vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Wanneer u gedetineerd bent en boetes heeft, krijgt u niet automatisch uitstel van betaling van de boetes. U dient hier een regeling voor aan te vragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een regeling toegekend. Heeft u een contactpersoon bij de MJD van Palier? Zorg ervoor dat uw contactpersoon alle informatie van u krijgt om een dergelijke regeling aan te vragen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf. De dader blijft verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Het slachtoffer of zijn nabestaande kan terecht bij het Schadefonds wanneer de schade niet vergoed wordt door de dader.

De OM-afdoening

Het Openbaar Ministerie (OM) mag zelf straffen opleggen als het gaat om lichtere strafbare feiten. Dit wordt de ‘OM-afdoening' genoemd. In dat geval wordt u niet veroordeeld door een rechter, maar door het OM. Het OM mag geen vrijheidsbenemende maatregelen opleggen, zoals een gevangenisstraf. Het OM kan bijvoorbeeld wel een geldboete, rijontzegging of een taakstraf tot 180 uur opleggen. Deze afdoening wordt in een strafbeschikking schriftelijk medegedeeld. Wanneer het gaat om een kleiner vergrijp kan het OM u een schriftelijk voorstel doen om verdere strafvervolging te voorkomen, bijvoorbeeld door u het voorstel te doen het vergrijp voor een bepaald bedrag af te kopen.