Geldzorgen

Wij zien dat mensen die behandeld worden in de psychiatrie of verslavingszorg vaak kampen met geldzorgen, schulden of andere materiële problemen. Deze kunnen uw behandeling flink hinderen.

Budgetbeheer, bewindvoering en curatele

Er kan een moment komen in uw leven dat de verantwoordelijkheid voor uw eigen geldzaken niet meer te dragen is.

Meestal komt dit door oplopende schulden die niet meer te betalen zijn of door beslaglegging (inhouding door een schuldeiser) op uw inkomen. Hierdoor ontstaan er nieuwe achterstanden en al heel snel is de financiële ellende niet meer te overzien.

Er kunnen ook andere de redenen zijn dat uw geldzaken niet meer op orde zijn. Denk hierbij aan: verslavingsproblemen, psychische problemen of -tijdelijke- stopzetting van inkomen door detentie of opname in een zorginstelling.

Voor dit soort problemen kan er een beroep gedaan worden op professionele kantoren die voor kortere of langere tijd uw financiën gaan beheren. Het doel is altijd om uw financiële situatie weer stabiel te krijgen en u te helpen uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Palier kan u hierin adviseren en ondersteunen. Hieronder worden de drie meest gangbare vormen van financiële ondersteuning op een rijtje gezet en leest u wat er nodig is om hier gebruik van te maken.

Budgetbeheer

Dit is de 'lichtste vorm' van financieel beheer. Bij budgetbeheer gaat u een overeenkomst aan met een budgetbeheerder die de betalingen van uw rekeningen van u overneemt. U tekent hier een contract voor. Een budgetbeheerder biedt meestal meerdere pakketten aan, van alleen het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen tot het doen van belastingaangifte en reserveren voor onvoorziene situaties.

U blijft altijd wel zelf de verantwoordelijkheid dragen voor aanpassingen in de te betalen bedragen, zoals bijvoorbeeld de huurverhoging. Als u dit niet doorgeeft aan de budgetbeheerder zal deze soms de oude huurprijs blijven betalen waardoor er een schuld gaat ontstaan.

Een budgetbeheerder zorgt er wel voor dat gemaakte betalingsregelingen worden nagekomen. Hij voert echter geen schuldhulpverleningstraject uit. Bewindvoering kan wel een –noodzakelijke- ondersteuning zijn tijdens het traject.

Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden; de meeste gemeenten vergoeden deze niet meer. Budgetbeheer kunt u ieder moment opzeggen.

Bewindvoering/beschermingsbewind

Bewindvoering wordt uitgesproken via de rechter. Dit heeft ermee te maken dat de bewindvoerder gemachtigd is om namens u financiële handelingen uit te voeren en hier ook jaarlijks verantwoording voor moet afleggen bij de rechtbank. Bewindvoering wordt in principe voor onbepaalde tijd aangegaan. Wel is het mogelijk om in bepaalde situaties de rechter te verzoeken het bewind op te heffen, bijvoorbeeld bij een schuldbewind.

Een bewindvoerder regelt niet alleen uw betalingen, maar zorgt er ook voor dat alle voorliggende voorzieningen in orde zijn - zoals de toeslagen en belastingaangifte. Zonodig kan de bewindvoerder er ook voor zorgen dat alle post bij hem binnenkomt en niet meer op uw woonadres.

Vanaf 1 juni 2015 zijn bewindvoerders ook schuldhulpverlening gaan bieden. Zeker in situaties waarin een schuldhulpverleningstraject via de gemeente niet mogelijk is, kan bewindvoering ervoor zorgen dat u toch uit de schulden kunt komen. Een schuldeiser gaat in de praktijk namelijk eerder / wel akkoord als hij weet dat de betalingsregeling ook daadwerkelijk wordt nagekomen! Overigens blijft u zelf wel verantwoordelijk als er door uw toedoen nieuwe schulden ontstaan. Dit kan een reden zijn voor de bewindvoerder om de rechter te verzoeken hem uit zijn functie als uw vertegenwoordiger te ontslaan.

De kosten van bewindvoering worden door de gemeente via bijzondere bijstand vergoed, mits het inkomen op bijstandsniveau is. Bij een hoger inkomen wordt een maandelijkse bijdrage geëist, afhankelijk van het inkomensniveau.

Bewindvoering kan alleen worden aangevraagd op bepaalde gronden, zoals schulden, verkwisting, verslaving of een psychische stoornis. Voor verslaving en psychische problemen dient een medische verklaring te worden afgegeven door een arts.

Curatele

Dit is de zwaarste maatregel. Curatele wordt door de rechter uitgesproken als er redenen zijn om aan te nemen dat iemand niet handelingsbekwaam is. Dit is iets anders dan wilsonbekwaam. Curatele betreft de financiële zaken en de curator is hierin de wettelijke vertegenwoordiger. Dit betekent dat de curator alle beslissingen mag nemen voor zijn cliënt en ook namens de cliënt tekent. Een aankoop die men zelf doet kan en zal in de meeste gevallen dan ook teruggedraaid worden door de curator. Curatele heeft geen einddatum.

Voor curatele dient een medische verklaring te worden afgegeven door een onafhankelijk arts. Als er redenen zijn om aan te nemen dat curatele voor een bepaalde tijd noodzakelijk is, kan er voor gekozen worden om bewindvoering en mentorschap aan te vragen. De mentor kan dan –tijdelijk- ook de verantwoordelijkheid op zorggebied overnemen. Zodra blijkt dat iemand weer in staat is om zijn niet-financiële belangen weer zelf te behartigen, wordt een verzoek ingediend om het mentorschap op te heffen.

De kosten van curatele wordt door de gemeente via bijzondere bijstand vergoed, mits het inkomen op bijstandsniveau is. Bij een hoger inkomen wordt een maandelijkse bijdrage geëist, afhankelijk van het inkomensniveau.