Ontwrichte behandelrelatie

Ontwrichting is een ernstige verstoring van een behandelsysteem, waardoor de behandeling stagneert. Denk bijvoorbeeld aan patiënten, van wie het gedrag zoveel vragen en discussie oproept in het multidisciplinaire team, dat het team vastloopt in het contact met de patiënt én in het contact met elkaar. Of patiënten die zodanig moeilijk hanteerbaar zijn dat ze binnen ziekenhuizen in een roulatiesysteem terechtkomen. In dergelijke gevallen is sprake van ontwrichting.

Consultatie bij ontwrichting

Het doel van consultaties is het beschikbaar stellen van expertise aan de ggz om hulpverleners te ondersteunen in hun onderlinge interactie en de interactie tussen het team en de patiënt. Hiermee helpen wij hulpverleners bij het (h)erkennen van processen die een rol spelen in de ontwrichting. Net als de ontwrichting kan consultatie op verschillende niveaus plaatsvinden:

  • Patiëntgericht: bijvoorbeeld een bejegeningsadvies.
  • Teamgericht: bijvoorbeeld advies rond het omgaan met risicovol beleid of heftige gevoelens die spelen bij teamleden rondom een patiënt.
  • Organisatiegericht: bijvoorbeeld advies over de behandelsetting.

Consultatie kan (onderdeel van) de vraagstelling zijn bij aanmelding van een patiënt. In sommige gevallen is consultatie voldoende ondersteuning voor het verwijzende team om de behandeling weer vlot te kunnen trekken en is opname in het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) niet nodig.

Daarnaast wordt standaard een (verpleegkundige) consultatie aangeboden aan het verwijzende multidisciplinaire team wanneer een patiënt vanuit de gesloten afdeling van het CIB wordt teruggeplaatst naar de verwijzende instantie. Tijdens deze consultatie staat de vraagstelling van de verwijzer centraal en gaat het met name over de bejegening van betrokken patiënt en de dynamiek in het team die daarmee samenhangt.